uchylenie się od rozwodu II instancji

Nasz Kosz

Temat: Zmiana orzeczenia w postępowaniu zabezpieczającym
się orzeczenia może zostać złożony wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Wniosek może złożyć obowiązany, prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Osoba trzecia nie może więc składać ani zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu, ani wniosku o zmianę bądź uchylenie tego postanowienia.
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=328Temat: Nie dręczył rodziny Radiem Maryja
... ich woli. Sprawa trafiła na wokandę. Oskarżony nie przyznał się do winy. Prokuratura złożyła apelację. Sąd wyższej instancji mógł albo utrzymać wyrok tomaszowskiego sądu, albo go uchylić i przekazać do ponownego...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=2633


Temat: Egzamin z Enc. Prawa - dr Kaźmierczyk/zaliczenie mgr Kukuryk
... obowiazujace (charakteryzuje prawo własności, bierność, brak okreslonego podmiotu, ...) 15. Postępowanie główne (organ I instancji, I i II, ..., ...) 16. Decyzja ostateczna 17. Czym się różni decyzja od postanowienia 18....
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=3780


Temat: Porzucenie małżonka w ciężkiej chorobie
początkowo wyraził zgodę na rozwód z winy obu stron. Potem sprecyzował swoje stanowisko i nie wyraził zgody na rozwód argumentując to złym stanem zdrowia i koniecznością opieki ze strony żony. Sąd Wojewódzki w Białymstoku, wyrokiem z dnia 27 czerwca 1996 r. rozwiązał przez rozwód (z winy pozwanego H.W.M.) związek małżeński Z.M. z domu K. zawarty z H.W.M. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ... wniósł, jak się wydaje, o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Wyrok sądu I instancji został wydany dnia 27 czerwca ... 11 pkt 2 tejże ustawy, do złożenia i rozpoznania rewizji do orzeczenia sądu I instancji wydanego przed wejściem w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że środek odwoławczy ... w postępowaniu przed sądem I instancji nie kwestionował dowodów zaoferowanych przez powódkę ani nie wskazał dowodów wskazujących na winę powódki w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Stąd zarzut podniesiony przez skarżącego jest chybiony. ... przed sądem I instancji. A nadto, dowód ten dotyczy nie ustalenia winy stron za rozkład pożycia małżeńskiego, a faktu, że pozwanemu wynagrodzenie za pracę było świadczone w naturze. Jest to okoliczność, która w sprawie o rozwód nie ma większego znaczenia i Sąd ją pominął. Należy zauważyć. że skarżący podnosi, że przeciwko udzieleniu rozwodu przemawia fakt jego choroby. Przepis art. 23 kro nakłada ... sytuacji okoliczność, że pozwany zaczął ostatnio chorować nie ma większego znaczenia i nie jest to okoliczność, która przemawiałaby przeciwko orzeczeniu rozwodu. W świetle powyższego, wywody zawarte w rewizji okazały się niezasadne...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=107


Temat: Rozwód - postępowanie dowodowe
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 grudnia 1998 r. I CKN 912/97 Jeżeli w procesie o rozwód postępowanie dowodowe, którego zakres współokreśliły wnioski stron, dostarczyło materiału wystarczającego do ... naruszenie art. 441 kpc i domagał się uchylenia wskazanego wyroku w części dotyczącej oddalenia jego apelacji oraz uchylenia wyroku Sądu Wojewódzkiego w Płocku z dnia 30 grudnia 1996 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez ten ostatni sąd. W uzasadnieniu kasacji skarżący podkreślił m. in., że aczkolwiek w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie zgłaszał żadnych wniosków dowodowych, to jednak rzeczą ... niesłusznie też sąd drugiej instancji oddalił jego apelację od wyroku Sądu Wojewódzkiego, wychodząc z założenia, że nie wykazał on, ażeby nie miał możliwości zgłoszenia wniosków dowodowych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. W rezultacie, zdaniem skarżącego, Sąd Apelacyjny bezzasadnie też oddalił jego wniosek o przesłuchanie wskazanych w apelacji świadków. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Powód zarzucając w kasacji naruszenie art. 441 kpc dąży do uchylenia ... na założeniu, że ewentualne uchybienie art. 441 kpc przez sąd drugiej instancji samo przez się sprawia, że zaskarżony wyrok nie powinien się ostać. Odnosząc się do tak ujętego zarzutu należy wstępnie ... należy „zakotwiczać” w sferze ogólnych zasad postępowania dowodowego, obowiązujących w procedurze cywilnej. Chodzi zatem o to, ażeby wynikającą z wymienionego artykułu kierunkową dyrektywę, że w sprawach o rozwód postępowanie dowodowe ma ... art. 441 kpc, skoro został on zobligowany przez sąd pierwszej instancji do zgłoszenia w terminie tygodniowym wniosków dowodowych i z możliwości tej nie skorzystał. Na kolejnej bowiem rozprawie przed tym sądem jednoznacznie oświadczył, że nie wnosi o przeprowadzenie określonych dowodów. W konsekwencji postępowanie dowodowe odnośnie do istnienia przesłanek rozwiązania małżeństwa stron przez orzeczenie rozwodu zostało ograniczone do przesłuchania świadka zawnioskowanego przez pozwaną oraz samych stron. Z tych przyczyn trudno też uznać za zasadny zarzut, że sąd drugiej instancji powinien był jednak dopuścić dowód z zeznań świadków zawnioskowanych przez skarżącego w apelacji i że ... od treści art. 381 kpc. Sąd Najwyższy nie może zaś zająć się tą kwestią, gdyż skarżący w ogóle nie zarzucił sądowi drugiej instancji uchybienia temuż przepisowi. Zdystansować się natomiast trzeba od...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=105


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Nasz Kosz