uchwala Rady Gminy w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomosci

Nasz Kosz

Temat: Wybory w Sztutowie !!! ha hahah!!!!!
grzebiąc w papierach UCHWAŁA NR X/81/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją. § 10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. czy ktoś wie ile dzięki działaniom wójta z Elbląga powstało??? Moze maja zatrudnienie w apartamentowcach ????
Źródło: nowydworgdanski.fora.pl/a/a,2499.htmlTemat: Promocja naszego miasta
moje są moje przemyślenia w tej kwestii. Bardzo dobrym posunięciem względem przedsiębiorców jest wprowadzenie programu de minimis, którego założeniem są zwolnienia od podatków dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy jak i tych realizujących nowe inwestycje na terenie gminy. Radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis podczas ostatniej sesji rady. Uważam, że w przypadku Gminy...
Źródło: sztum.info.pl/forum/viewtopic.php?t=542


Temat: List otwarty
podatku od nieruchomości? Na ostatniej sesji po raz kolejny ,zwiększono stawki tego podatku. Czy w sytuacji tak dużego bezrobocia w naszej gminie, nie warto byłoby pomóc trochę przedsiebiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą , poprzez zwolnienie lub zmniejszenie podatku od nieruchomości. W innych gminach , władsze którym zależy na rozwoju , ograniczają podatki lub je czasowo zawieszają ? A co dzieje się u nas ? - co roku podwyżka ! -------------------------------------------------------------------------------- dzisiaj otrzymałem taką odpoweidź : Odpowiedż: Rada Miejska ustala stawki podatków i opłat lokalnych w drodze uchwały z zachowaniem ustawowych wymogów . Górne stawki podatków i opłat lokalnych określone zostały bezpośrednio w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z ... okresu roku poprzedniego. Przeliczone stawki podatkowe na 2009 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 29 lipca 2008 r. Podatki w gminie Brzozów podniesione zostały tylko o procent inflacji, nie osiągając górnych stawek podanych przez Ministerstwo Finansów (podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 18,86 zł za 1m² powierzchni użytkowej natomiast górna stawka wynosi 19,81 zł za 1m² pow.). Każdy, zarówno przedsiębiorca jak i osoba fizyczna ma prawo, spełniając określone warunki, wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Brzozowa o umorzenie podatku . Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i w określonych sytuacjach Burmistrz Brzozowa może wydać decyzję o umorzeniu zarówno kapitału jak i odsetek podatku. Nie istnieje natomiast prawna możliwość „czasowego ... , co nie znaczy że tresć tej odpowiedzi mnie zadowala. Ale to juz inna sprawa !!! Pozdrawiam !
Źródło: forum.brzozow.org.pl/viewtopic.php?t=408


Temat: Podatek od nieruchomości
Zwolnienia w podatku od nieruchomości Zwalniane od podatku od nieruchomości są (zwolnienia przedmiotowe): 1. Budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i ... produkcji rolnej, 6. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z ... na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru, Od podatku od nieruchomości zwalniane są również (zwolnienia podmiotowe): 1. Uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą, 2. Szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa, 3. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą, 4. Prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu ... zakłady aktywności zawodowej, 5. Jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą, 6. Przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych, Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1318


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Nasz Kosz